دارآباد ـ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

 

شهری سازی محیط کوهستان به معنی نابودی کوهستان است

 

شهری سازی محیط کوهستان از جمله ساخت پناهگاه و جانپناه ، ساخت مسیرهای سنگی و مصنوعی ، ساخت جاده و راه ، ساخت قهوه خانه و کاشت درختان در خطوط هندسی و ....به معنی نابودی اصالت طبیعت و تخریب آرایش طبیعی و زیبای کوهستان است. کوهی که شهری سازی در آن انجام شده اصالت و ارزش اصلی و گرانبهای خود را از دست داده و در واقع این منطقه به حاشیه ای از شهر تبدیل شده و در نتیجه هویت ،خاصیت ، و تأثیر و ارزش اولیه و انحصاری خود را از دست داده است.

 

طبیعت جای زباله نیست

دارآباد ـ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

 

در سالهای اخیر غارت گیاهان کوهی سیستماتیک شده

شهری سازی و در نتیجه تخریب طبیعت ادامه دارد

/ 0 نظر / 9 بازدید