دارآباد ـ ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

دارآباد ـ ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

هر سال بر تعداد افرادی که به قصد چیدن و فروش گیاهان خوردنی کوهستان به طبیعت میروند افزوده میشود. امسال هنوز گیاهان خوردنی دارآباد در مراحل اولیه رشد خود هستند ، اما تعداد بی سابقه ای از افراد با کیسه های پر از گیاهان در کوه دیده میشوند. اگر چیدن گیاهان با این سرعت و وسعت ادامه پیدا کند ، آینده پوشش گیاهی منطقه در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت ؟

/ 0 نظر / 14 بازدید