دارآباد ـ ۵ فروردین ۱۳۹۳

دارآباد ـ ۵ فروردین ۱۳۹۳

 بهار ـ ۲

طبیعت جای زباله نیست

 

 

خدایا این کشور را از دروغ ، دشمن ، خشکسالی ، خرافات و نادانی در امان دار.

 

طبیعت جای زباله نیست

کفش مهمترین ابزار یک طبیعت گرد است. اهمیت کفش تا بدانجاست که باید گفت حفظ سلامت یک طبیعت گرد تا حدی زیادی در درجه اول به رعایت اصول ایمنی و سپس به کفش او بستگی دارد.

/ 0 نظر / 10 بازدید